ביטוח לאומי – נכות כללית

המוסד לביטוח לאומי מטפל באוכלוסיות נכים רבות ומגוונות, לפי חוק הביטוח הלאומי. הגדרת הנכות ושיעוריה משתנים לפי סוגי הנכות, ולכן גם קיים שוני בזכויות לפי סיבת הנכות, (למשל החוק שונה לגבי: נכות מעבודה, נכות מפעולות איבה, נכות ממחלה וכדומה). במסגרת הפרק "נכות כללית" בחוק הביטוח הלאומי, את רשאית להגיש תביעה על אבחנתך כמתמודדת עם סרטן השד, לצורך קביעת זכאותך לגמלת הנכות.

קצבת נכות כללית הנה קצבה חודשית הניתנת מהמוסד לביטוח לאומי, לאחר שהוכח "אי כושר השתכרות", כפי שיוסבר בהמשך. גובה הקצבה ליחיד שדרגת אי הכושר שלו היא 75% או יותר (קצבת יחיד מלאה) היא 4,291 ₪ לחודש (נכון ליום 01/01/2024). הסכומים למי שדרגת אי הכושר שלו היא 74%-60% הם בשיעור יחסי לדרגת אי הכושר שנקבעה. הסכומים מעודכנים לחודש ינואר 2020 ומושפעים מגובה השכר הממוצע במשק.

התנאים לזכאות לקבלת קצבת נכות לשכירים / עצמאיים

התנאים לקבלת קצבת נכות לעקרת בית

איך תובעים

קביעת נכות רפואית

שיעורי קצבת הנכות

פטור מתשלום דמי ביטוח

שיקום מקצועי

קצבת שירותים מיוחדים

הגשת תביעות ועירעורים

ומי שאינה זכאית לקצבת נכות

השלמת הכנסה

התנאים לזכאות לקבלת קצבת נכות לשכירים / עצמאיים

 • גיל – תושבת ישראל שמלאו לה 18 שנים ועדיין לא הגיעה לגיל פרישה.(מצ"ב קישור למידע מאתר ביטוח לאומי).
 • הכנסות – ההכנסה כשכירה או עצמאית נמוכה מ- 7,522 ש"ח ברוטו.
 • נכות רפואית – רופא מטעם הביטוח הלאומי קבע לך נכות רפואית בשיעור של 60% לפחות או לחלופין בשיעור של 40% (במידה והנכות נקבעה עקב מספר ליקויים, על אחד מהם להיות בשיעור של 25% לפחות). אישה שאובחנה עם סרטן השד זכאית ל 100% נכות שייקבעו באופן זמני, זאת בהתאם לתקנות הביטוח הלאומי.
 • דרגת אי כושר – אם נקבע שעקב נכותך אינך מסוגלת לעבוד או יכולתך להשתכר פחתה לפחות ב-50%, וכתוצאה מכך נקבעה לך דרגת אי כושר בשיעור של 60% ומעלה.

התנאים לקבלת קצבת נכות לעקרת בית

 • עקרת בית הינה אשה נשואה אשר אינה עובדת ובן זוגה מבוטח בביטוח הלאומי (ולא נפרדה מבן זוגה לפחות במשך 24 חודשים).
 • אינה עובדת או עבדה 12 חודשים רצופים או 24 חודשים לא רצופים במשך 48 החודשים שקדמו למועד הגשת התביעה.
 • אם עקב אבחנתה בסרטן השד אבד לה כושר התפקוד בעבודות המקובלות במשק הבית או שכושרה הצטמצם ב-50% או יותר (תנאי זה יקבע ע"י המוסד לביטוח לאומי).

לראש הדף>>>

איך תובעים

להגשת התביעה לאישור הזכאות לגמלה, עליך לפנות לסניף הביטוח הלאומי בקרבת מקום מגורייך ולמלא טופס תביעה לקצבת נכות כללית ( בל\7801) או לחילופין למלא טופס מקוון באתר הביטוח הלאומי. יהיה עליך לעבור ועדה רפואית בביטוח לאומי, אליה תקבלי זימון בדואר.

צרפי לתביעה את כל המסמכים הנדרשים (מומלץ להגיש את כל המסמכים המצויים אצלך): אישורים על תקופות עבודה, הכנסות מעבודה, הכנסות שלך או של בן זוגך מדמי מחלה פנסיה או ביטוח, מצב משפחתי עדכני, ומסמכים רפואיים מלאים כגון: תוצאות הממוגרפיה, סיכומי אשפוז, תיעוד על הניתוח, הביופסיה, תכנית הטיפולים, וכן מסמכים רפואיים אשר לאו דווקא קשורים למחלת הסרטן. מסמכים אלה נמצאים בתיק הרפואי שלך ואצל האונקולוג המטפל בך.

בנוסף, צרפי לתביעתך המחאה (צ'ק) שלך בציון "מבוטל", כדי ליידע את המוסד לביטוח לאומי על פרטי חשבון הבנק אליו את מבקשת לקבל את הקצבה. במקום ההמחאה ניתן לצרף אישור מהבנק המעיד על פרטי החשבון ובעלי החשבון.

הקפידי לחתום את שמך על התביעה במקומות המתאימים, וכן על טופסי ויתור על סודיות רפואית, והסכמה לדיון שלא בנוכחותך.

אם אינך יכולה להגיש התביעה בעצמך בשל מחלתך, רשאי אדם שהוא בן משפחתך או אדם המייצג אותך להגיש התביעה בשמך. את יכולה גם לשלוח הטפסים בדואר. כאמור, ניתן להגיש את הטפסים באופן מקוון באתר האינטרנט של הביטוח הלאומי.

האגודה למלחמה בסרטן הפיקה טופס מיוחד, אשר אושר על-ידי המוסד לביטוח לאומי, ומילויו פוטר בחלק מהמקרים את הופעתך בפני הוועדה הרפואית של ביטוח לאומי לשם הכרה בזכאותך לקצבת נכות כללית, פטור ממס הכנסה, שירותים מיוחדים וסיעוד (גמלת סיעוד ניתנת רק לנשים מעל גיל 62, שאינן יכולות להיבדק במסגרת נכות כללית ושירותים מיוחדים). ניתן להשיג טופס זה אצל העובדות הסוציאליות במחלקות האונקולוגיות בבתי החולים, בקופות החולים ובמשרדי האגודה למלחמה בסרטן.

את התביעה למוסד לביטוח לאומי ניתן להגיש בכל עת, אך חשוב שתדעי כי המוסד משלם רטרואקטיבית עד תקופה של 12 חודשים בלבד, ולכן מומלץ כי תגישי את התביעה בהקדם האפשרי ולא יאוחר משנה ממחלתך.

אובדן כושר השתכרות בדרגה פחות מ-50% אינו מזכה בקצבה.
כל זמן שהמצב הרפואי של הנכה או של עקרת הבית הנכה אינו יציב, או כל זמן שלא הסתיים הטיפול בשיקומה המקצועי, רשאי פקיד התביעות לקבוע אי כושר לזמן מוגבל, ולכל היותר לשנתיים. בתום פרק הזמן הזה תיבדק דרגת אי הכושר מחדש.

מתי מגישים את התביעה לקצבת הנכות

את התביעה לקבלת קצבת נכות יש להגיש לא יאוחר מתום שנה (12 חודש) מאבחון המחלה, אך לא לפני שתהיה בידיך תכנית טיפולים. תחילת הזכאות לקצבה תהיה בתום 30 יום מן התאריך שלגביו נקבע כי לקית באי כושר השתכרות (כלומר, ממועד אבחנתך עם סרטן השד ולא ממועד קבלת ההחלטה בוועדה). אם שולמו לך דמי מחלה למשך תקופה ארוכה יותר, תחל זכאותך רק מתום התקופה שבעדה שולמו לך דמי המחלה.

לגבי עולה חדשה הזכאות תתחיל רק בתום שנה ממועד עלייתה וקביעת מעמדה כעולה חדשה.

התאריך המוקדם ביותר אליו מתייחסים לקביעת אי כושרך להשתכר הוא 15 חודשים לפני התביעה. אם את עקרת בית התאריך המוקדם ביותר הוא 12 חודשים לפני הגשת התביעה.

הליך קביעת הנכות

בהתאם למסמכים הרפואיים וטפסי התביעה שמילאת יקבע רופא המוסד לביטוח לאומי את דרגת הנכות הרפואית שלך. לאחר מכן, רופא המוסד ייעץ לפקידי התביעות הקובעים את דרגת הנכות התפקודית, באם יש צורך בבדיקת רופא מומחה או מספר מומחים, או שניתן לערוך את האבחון הרפואי גם מבלי לבדוק אותך כלל. לאור מצבך הרפואי, יקבע הרופא המוסמך, האם את יכולה לעבוד בעבודתך או האם את יכולה להמשיך לתפקד כעקרת בית במשק הבית. לפי קביעה זו, יתכן ויקבע לך ראיון עם עובדת שיקום.

לראש הדף>>>

קביעת הנכות הרפואית

השלב הראשון קביעת נכות רפואית

אחוזי הנכות הרפואית נקבעים על-ידי רופא מוסמך של המוסד לביטוח לאומי, לאחר המצאת מסמכים רפואיים, ובדיקות רופא מומחה או מומחים לפי הצורך. לאחוזי הנכות הרפואית שיקבעו לך אין כל קשר להכנסותייך.

בבדיקות הרפואיות צריך הרופא להתייחס לכל מחלה או מום. מסיבה זו חשוב שתמציאי את כל המסמכים הרפואיים שברשותך, גם מסמכים רפואיים שאינם קשורים למחלת הסרטן. הליקויים הרפואיים הרלבנטיים לך כחולת סרטן השד הם: מחלת הסרטן, הקרנות וכימותרפיה, הניתוח/ים וליקויים אחרים שנגרמו בעקבות הניתוחים או הטיפולים, וכן ליקויים שאינם קשורים למחלת הסרטן עצמה. בגין כל ליקוי תקבלי אחוז נכות מסוים, ואם יש לך יותר מליקוי אחד ייערך שקלול של אחוזי הנכות המגיעים לך.

הבדיקות הרפואיות הדרושות יכולות להתבצע בסניף המוסד לביטוח לאומי הקרוב למקום מגוריך, או במכון להערכה תפקודית. עקרת בית תיבדק רק במכון להערכה תפקודית. בארץ קיימים שלושה מכונים להערכה תפקודית: בחיפה, ברעננה (בסמוך לבית חולים לוינשטיין) ובמרכז השיקום בבית החולים שיבא תל השומר. במקרים מסוימים יערך אצלך ביקור בית של רופא או אחות בריאות הציבור.

אם זומנת לבדיקה ובינתיים חל שינוי במצבך, מומלץ כי תתקשרי ותודיעי על השינוי. כמו כן, מומלץ כי תשלחי בהקדם האפשרי מסמכים רפואיים עדכניים.

מינימום שיעור הנכות הנדרש למי שנבדקת לעניין כושר השתכרות לקבלת קצבה הוא 40% "נכות רפואית", ואילו לעקרת בית נדרש מינימום של 50% "נכות רפואית". אם הרופא קבע כי כושרך לא צומצם ב-50% ויותר, תידחה תביעתך.

שלב שני – קביעת נכות תפקודית

נכות תפקודית, היינו קביעת קיומו ודרגתו של מצב אי הכושר להשתכר או לתפקד. הנכות התפקודית נקבעת על-ידי פקיד התביעות של המוסד לביטוח לאומי, בהתאם להמלצות הרופא המוסמך ופקיד השיקום (אם יש צורך גם בחוות דעתו), זאת בתנאי שנקבעו לך אחוזי נכות רפואית מעל המינימום. פקיד התביעות שמטפל בתיקך, יודיע לך מהי דרגת אי הכושר שנקבעה לך. אי הכושר להשתכר כולל בחובו הן את הנכות הרפואית והן את אובדן או צמצום כושר ההשתכרות.

פקיד התביעות של המוסד לביטוח לאומי יחליט אם תוגדרי כ"נכה" או כ"עקרת בית נכה".

בקביעת דרגת אי כושרך להשתכר תיבחן מידת ההשפעה של הליקויים מהם את סובלת על כושרך לעבוד ולהשתכר, על יכולתך לשוב לעבודתך הקודמת באופן מלא או חלקי, ועל יכולתך לעבוד בעבודה אחרת או ללמוד מקצוע חדש.

בקביעת דרגת אי כושרך לתפקד במשק הבית תיבחן השפעת הליקויים מהם את סובלת על כושרך לתפקד כרגיל כעקרת בית. הפגיעה בכושר תפקודך כעקרת בית תיבחן במכון מיוחד להערכה תפקודית.

פקיד התביעות של המוסד לביטוח לאומי רשאי לקבוע לך דרגת אי כושר להשתכר לפרק זמן מוגבל, כל עוד מצבך הרפואי או תפקודך אינם יציבים ונדרשת תקופת החלמה, או למשך תקופת הזמן הדרושה לשם שיקום מקצועי. קביעת אי כושר זמני נקבעת לכל היותר לפרק זמן של שנתיים ממועד הבדיקה. בתום פרק זמן זה תזומני על ידי המוסד לביטוח לאומי ותיבדקי מחדש לצורך קביעת דרגת אי כושר חדשה לפי המצב העדכני.

במסגרת הבדיקות לשם הכרה בנכות כללית, את יכולה להיות מוגדרת כ"עקרת בית נכה", אשר נבדקת לעניין "כושר התפקוד", או להיות מוגדרת כ"נכה", אשר נבדקת לעניין "כושר ההשתכרות". בהתאם להגדרה זו, יש שוני בהערכת הכושר, ועשוי להיות גם שוני בדרגת "אי הכושר". זכויותייך כ"עקרת בית נכה" שונות מהזכויות שלך כ"נכה".

כמו כן, אם את אישה נשואה ואינך עובדת, ולא עבדת כמפורט ואינך חיה בנפרד מבן זוגך, תיבדקי לשם קבלת ביטוח נכות כללית, על פי יכולתך לתפקד כ"עקרת בית" במשק הבית. לעומת זאת, אם אינך נשואה (רווקה, אלמנה, גרושה, עגונה), או שבן זוגך אינו מבוטח, תיבדק זכאותך לנכות כללית לפי כושר השתכרותך.

אם את עקרת בית תוכלי להיבדק בכל זאת לפי התנאים של "נכה" אם עבדת כשכירה או כעצמאית 12 חודשים רצופים או 24 חודשים לא רצופים מתוך ה-48 החודשים שקדמו להגשת תביעת הנכות או שקדמו להפסקת העבודה. תנאי זה רלבנטי גם אם את עקרת בית והפסקת לעבוד לאחר שהגשת את התביעה. אפשרות זו תקפה גם אם את חיה בנפרד מבן זוגך, ולא גרת עימו ב-24 החודשים שקדמו להגשת התביעה. לכן, אם את אישה נשואה ועבדת מחוץ למשק ביתך, או שנפרדת מבן זוגך במשך יותר משנתיים, חשוב שתמציאי אישורים על-כך.

לראש הדף>>>

שיעורי קצבת הנכות

קיימות חמש דרגות אי כושר להשתכר המזכות בקבלת קצבה: 60%, 65%, 74%, 75%, 100%. אובדן כושר השתכרות בשיעור של פחות מ-50% אינו מזכה בקצבה, אך ייתכן ומזכה בהטבות אחרות (למשל שיקום מקצועי). התעריפים המצוינים מעודכנים נכון ל- 1.1.2024

לתשומת ליבך: אם יש לך דרגת אי כושר בשיעור של 74% או 65% או 60% ואת מרוויחה יותר מ- 2,633 ש"ח ברוטו בחודש, תהיהי זכאית לתוספת מלאה עבור בן הזוג ו/או הילדים.

קצבה חודשית 

סכום קצבת הנכות החודשית הוא בהתאם לדרגת אי-הכושר שנקבעה לך:

 • דרגה מלאה (75%או 100%) – קצבה חודשית מלאה בסך 4,291 ש"ח.
 • דרגה חלקית בשיעור 74% – קצבה חודשית חלקית בסך 2,925 ש"ח.
 • דרגה חלקית בשיעור 65% – קצבה חודשית חלקית בסך 2,636 ש"ח.
 • דרגה חלקית בשיעור 60% – קצבה חודשית חלקית בסך 2,476 ש"ח.

תוספת עבור ילדים

אם תוגדרי כנכה ויש לך תלויים (בני משפחה מקירבה ראשונה), תהיי זכאית לתוספת לקצבה בעדם. תוספת בעד הילדים משולמת רק עבור שני הילדים הראשונים.

התוספת משולמת עבור ילדים העונים על אחד מהתנאים האלה:

 • עדיין לא מלאו להם 18 שנים.
 • הם משרתים בצבא או בשירות לאומי, ועדיין לא מלאו להם 24 שנים.
 • הם עונים להגדרת ילד על פי חוק ביטוח זקנה.

סכום התוספת עבור הילדים הוא בהתאם לדרגת אי הכושר שנקבעה לך:

 • דרגה מלאה (75% או 100%) – סכום התוספת הוא 1,106 ש"ח.
 • דרגה חלקית  בשיעור 74% – סכום התוספת הוא 818 ש"ח.
 • דרגה חלקית בשיעור 65% – סכום התוספת הוא 719 ש"ח.
 • דרגה חלקית בשיעור 60% – סכום התוספת הוא 664 ש"ח.

התוספת משולמת רק עבור שני הילדים הראשונים

תוספת עבור בן / בת הזוג

התוספת משולמת עבור בן / בת זוג שעונים כל שני התנאים האלה:

 1. סכומי ההכנסה של בן הזוג הם עד 7,146 ש"ח.
 2. בן הזוג אינו מקבל קצבה אחרת.

סכום התוספת עבור בן / בת זוג הוא בהתאם לדרגת אי הכושר שנקבעה לך:

 • דרגה מלאה (75% או 100%) – סכום התוספת הוא 1,382 ש"ח.
 • דרגה חלקית בשיעור 74% – סכום התוספת הוא 1,023ש"ח.
 • דרגה חלקית בשיעור 65% – סכום התוספת הוא 898 ש"ח.
 • דרגה חלקית בשיעור 60% – סכום התוספת הוא 829 ש"ח.

פטור מתשלום דמי ביטוח

 • מקבל קצבת נכות שאין לו כל הכנסה אחרת – פטור מתשלום דמי ביטוח לאומי בעד הזמן שמגיעה לו הקצבה.
 • מקבל קצבת נכות שנקבעה לו דרגת אי-כושר להשתכר בשיעור של 75% לפחות לצמיתות או לתקופה זמנית של שנה לפחות –  פטור מתשלום דמי ביטוח לאומי בעד הזמן שמגיעה לו הקצבה, גם אם יש לו הכנסה אחרת. אבל אם הוא עובד עצמאי, ישלם דמי ביטוח נפגעי עבודה; ואם הוא עובד שכיר, ישלם בעדו המעסיק דמי ביטוח נפגעי עבודה ודמי ביטוח זכויות עובדים בפשיטת רגל ופירוק תאגיד.

ניכוי דמי ביטוח בריאות

אם אתה מקבל קצבת נכות ואין לך הכנסה אחרת, דמי ביטוח בריאות בסכום של 103.00 ש"ח (החל ב- 01.01.2014) ינוכו מקצבת הנכות.

לראש הדף>>>

שיקום מקצועי

בתנאים הבאים תהיי זכאית לשיקום מקצועי, ואם לא תוכלי להשתקם שיקום מקצועי יהיה בן זוגך זכאי. אם את בעלת נכות רפואית של 20% לפחות; אם עקב הנכות או הליקוי אינך מסוגלת עוד לעסוק בעבודתך הקודמת או בעבודה מתאימה אחרת; אם את זקוקה להכשרה מקצועית, אשר תאפשר לך לחזור לעבודתך הקודמת או לעבודה מתאימה אחרת לאחר הליקוי; אם את במצב המאפשר לך לעבור שיקום מקצועי.
פקיד/ת השיקום בסניף המוסד לביטוח לאומי (שהכשרתו/ה היא של עובד/ת סוציאלי/ת) ייעץ לך בכל הנוגע לבחירת מקצוע מתאים והשתלבות בשוק העבודה, לאחר היכרות אישית עמך והכרת רצונותייך, מגבלותייך ושאיפותייך. ההכשרה המקצועית או הלימודים מתקיימים במרכזי ההכשרה של משרד העבודה, בבתי הספר או במקום העבודה.

משך ההכשרה יקבע לפי כישורייך וצרכייך אך לא יעלה על שנה אחת. אם נקבעה לך דרגת נכות בשיעור של 65% ומעלה ותמצאי מתאימה ללימודי מקצוע במוסד להשכלה גבוהה, תהיי זכאית לסיוע עד סיום התואר הראשון. במשך תקופת השיקום המקצועי ישולמו לך דמי שיקום וכן הוצאות שכר לימוד, מכשירי לימוד והוצאות נסיעה, עד לתקופה של שנה אחת בלבד.

קצבת שירותים מיוחדים

אם את זקוקה לטיפול אישי ולעזרה בבית תוכלי לקבל קצבה לשירותים מיוחדים. קצבה זו תלויה במידת תלותך בזולת בפעולות היומיומית כגון: ניידות בבית, לבישה, רחצה, אכילה, היגיינה אישית וכדומה. הקצבה לשירותים מיוחדים היא קצבה בשיעור של 50% או 1112% או 188% או 235%.

כדי לקבל קצבה זו עלייך לעמוד בתנאים הבאים:

 • אינך מאושפזת במוסד רפואי.
 • את נמצאת בישראל (בתנאים מסויימים תשולם לך הגמלה גם אם את שוהה בחו"ל).
 • את מקבלת קצבת נכות, ונקבעה לך נכות רפואית (לעניין שירותים מיוחדים) בשיעור של 60% לפחות או את אינך זכאית לקצבת נכות, אולם נקבעה לך נכות רפואית בשיעור של 75% לפחות (לעניין שירותים מיוחדים), ובתנאי שהכנסתך מעבודה אינה עולה על הסכום הקבוע בתקנות המוסד לביטוח לאומי ואת אינך מקבלת תשלום בעד טיפול אישי או עזרה בבית לפי חוק כלשהו.
 • את אינך מקבלת גמלת ניידות (בתנאים מסויימים גם אם את מקבלת גמלת ניידות תהיי זכאית לקצבת שירותים מיוחדים).
 • הקצבה לשירותים מיוחדים משולמת החל מהחודש בו הגשת התביעה.

את התביעה יש להגיש בסניף המוסד לביטוח לאומי הקרוב למקום מגורייך בצירוף המסמכים הרפואיים הנדרשים. ניתן להגיש תביעה לשירותים מיוחדים עד 6 חודשים לאחור.

גמלה מיוחדת למי שסובלת ממוגבלות קשה

אם את סובלת ממוגבלות קשה תקבלי גמלה נוספת באופן יחסי למוגבלותך. מוגבלות קשה היא כזו המונעת ממך לעבוד או לתפקד.

מענק פטירה

אם נפטרה האישה מקבלת הקצבה, ישולם מענק חד פעמי לבן זוגה, ובמקרה שאין בן זוג – לילדיה.

השלמת הכנסה

אם את עקרת בית ומקבלת קצבת נכות מן הביטוח הלאומי, ייתכן והינך זכאית להשלמת הכנסה, בהתחשב בהכנסות המשפחה ובתנאים נוספים (ראי פרטים בהמשך).

לראש הדף>>>

הגשת תביעות וערעורים

במידה ותביעתך לקצבת נכות לא הוכרה, או שנקבע לך אי כושר השתכרות פחות מ- 50% תוכלי להגיש ערר על החלטת הועדה הרפואית ו/או פקיד התביעות, כמפורט להלן:

הזכות לערער בפני המוסד לביטוח לאומי

ערר על דרגת אי כושר

את רשאית לערער בפני ועדה רפואית לעררים אם:

 • נקבעו לך אחוזי נכות רפואית פחותים מ-50%.
 • אם את סבורה שהחלטת פקיד התביעות לעניין אי כושרך להשתכר או לתפקד במשק בית, שגויה.
 • אם את סבורה שהחלטת פקיד התביעות לעניין זכאותך לשירותים מיוחדים שגויה.

הוועדות הרפואיות לעררים, או ועדות העררים לעניין אי כושר או לעניין שירותים מיוחדים,מוסמכות לאשר את הקביעה הקודמת של האחוזים הרפואיים, או דרגת אי הכושר או הקביעה לעניין שירותים מיוחדים, לשנותה או להפחיתה, והחלטת הוועדה היא סופית. את יכולה לערער על החלטות הועדות לעררים, בשאלות משפטיות בלבד, בפני בית הדין האזורי לעבודה. ערעור כזה יש להגיש תוך 30 יום מקבלת ההודעה בדבר החלטת הועדה לעררים.

את הערר יש להגיש למוסד לביטוח לאומי במקום המגורים, בכתב ובצרוף נימוקים תוך 30 יום מקבלת ההודעה מביטוח לאומי המודיעה על קביעת דרגת אי הכושר.


ערעור על החלטת פקיד התביעות בפני בית הדין האזורי לעבודה

ניתן לערער לפני בית הדין האזורי לעבודה על החלטות פקיד התביעות בשאלות משפטיות בלבד שאינן עוסקות בקביעת דרגת אי הכושר – כגון על החלטתו בדבר תקופות העבודה של המבוטחת, גילה, הכנסותיה מעבודה ושלא מעבודה, שיעור הצמצום בהכנסותיה מעבודה , או השכלתה . ערעור בנושאים אלו יש להגיש לבית הדין תוך שישה חודשים מיום קבלת ההודעה של פקיד התביעות בדבר החלטתו.

לשם הגשת הערעור, את יכולה להיעזר בלשכות לסיוע משפטי שליד משרד המשפטים, המעניקות סיוע משפטי חינם לזכאית לכך, לפי מבחן הכנסות, בכפוף לכך שלדעת הסיוע המשפטי יש הצדקה בפניה לבית הדין.

בדיקה מחודשת לפי בקשת המבוטחת

תוכלי לבקש בדיקה מחודשת של התביעה לנכות רפואית אם עברו שישה חדשים מן הקביעה האחרונה של הפקיד המוסד לביטוח לאומי במקרים הבאים:

 • במידה ותביעתך לקצבת נכות נדחתה (בגלל שנקבעו לך פחות מ-40% נכות רפואית או פחות מ-50% לעקרת בית – או מפני שנקבעה לך דרגת אי כושר השתכרות פחותה מ-50%).
 • במידה ונקבעה לך דרגת אי כושר השתכרות חלקית וחלה החמרה במצבך הרפואי (יש לצרף תעודות רפואיות המעידות על החמרת המצב).
 • אם נקבעה לך דרגת אי כושר בשיעור של 75%, ואת רוצה להיבדק מחדש רק לעניין האחוזים הרפואיים. במקרה כזה צריך שיתקיימו שני תנאים: חלפו 12 חודשים מאז הבדיקה הקודמת ; יש בידייך הוכחות על החמרה במצבך הרפואי.

בדיקה מחודשת לפי בקשת ביטוח לאומי

גם המוסד לביטוח לאומי רשאי לבקש בדיקה מחודשת של דרגת אי הכושר באחד התנאים הבאים:

 • עברו שישה חודשים ממועד הקביעה האחרונה של פקיד המוסד לביטוח לאומי.
 • נוצרו תנאים חדשים שלדעת ביטוח לאומי יש בהם כדי להשפיע על דרגת אי הכושר.
 • התגלו עובדות חדשות שלא היו ידועות בעת הקביעה האחרונה של דרגת אי הכושר, והיה בהם כדי להשפיע על קביעת דרגת אי הכושר.

בבדיקה המחודשת, בין שנעשתה לפי בקשת הנכה או לפי בקשת ביטוח לאומי, רשאי המוסד גם להפחית את אחוזי הנכות הרפואית/ או את דרגת אי הכושר.

לראש הדף>>>

ומי שאינה זכאית לקצבת נכות

על פי חוק הבטחת הכנסה מגיעה לך גמלה, אם אין ביכולת המשפחה להבטיח את ההכנסה הדרושה למחייתה.

סוגי הגמלה הקיימים:

הבטחת הכנסה – גמלה מלאה תשולם לך אם אינך יכולה להבטיח לעצמך הכנסה מעבודה, ובתנאי שאינך זכאית לתשלומים מתוכניות אחרות.

השלמת הכנסה – גמלה חלקית תשולם לך אם הכנסתך מעבודתך לאחר המחלה נמוכה מרמת ההכנסה המינימלית הנדרשת למחיה. המוסד לביטוח לאומי יערוך שקלול של הכנסותייך (למשל: גמלאות או קצבאות המשולמות לך, חסכונות בנק, נכסים ועוד), לפיהן יחליט באיזה סכום מגיעה לך השלמת הכנסה, אם בכלל, עד לגובה סכום המינימום שנקבע לצורך קיום מינימלי.

לא תהיי זכאית לגמלה אם את שוהה במוסד, אם את או בן זוגך משרתים בשירות סדיר בצה"ל, אם את חברת קיבוץ או מושב שיתופי, ואם את תלמידה במוסד להשכלה גבוהה או במוסד ללימודים על תיכוניים. כמו כן, אם בבעלותך רכב לא תהיי זכאית לגמלה, אלא אם כן את נכה ברגלייך או שאת חולה ואינך מסוגלת לעבוד. בתקופה שבה את מקבלת הבטחת או השלמת הכנסה הינך פטורה מתשלום דמי ביטוח לאומי, אך יהא עלייך להפריש כל חודש דמי ביטוח בריאות.

התנאים הקובעים את זכאות לגמלת הבטחת הכנסה

עליך לעמוד בכל שלושת התנאים הבאים (הראשון עד השלישי), כדי לקבל את הגמלה, ואם יש לך בן זוג, צריך גם הוא לעמוד בתנאים הללו.

תנאי ראשון:

את תושבת ישראל 24 חודשים רצופים לפחות, ומלאו לך 25 שנים. אם הינך עונה לתנאי זה צריך להתקיים לפחות אחד משלושת התנאים הבאים:

 1. בן זוגך תושב ישראל 24 חודשים רצופים לפחות.
 2. את או בן זוגך מקבלים מהמוסד לביטוח לאומי אחת מן הקצבאות הבאות: קצבת זקנה, קצבת שארים, קצבת נכות מעבודה, קצבת תלויים בנפגעי עבודה.
 3. את עולה חדשה השוהה בארץ לפחות 12 חודשים רצופים.

תנאי שני:

הכנסותיך והכנסות בן זוגך משכר או מפנסיה אינן עולות על "הסכום הקובע", ואם יש לכם הכנסות ממקורות אחרים, בתנאי שהן אינן עולות על סכום הגמלה. "הסכום הקובע" מחושב באחוזים מן השכר הממוצע במשק, ונקבע לפי מצבך המשפחתי ומספר הנפשות במשפחה. הכנסות ממקורות אחרים הן הכנסות מתשלומים ומגמלאות של המוסד לביטוח לאומי ושל גופים אחרים וכל הון ורכוש.

לא יובאו בחשבון הכנסות מקצבת ילדים, מגמלה לילד נכה, מגמלת שירותים מיוחדים לנכה, מגמלת ניידות, מגמלת סיעוד, מגמלאות מיוחדות לנכה עבודה, מגמלה או הטבה המשולמת לנזקקים על-פי חוק שירותי סעד, ומתשלומים שהקונגרס היהודי העולמי משלם לחסידי אומות העולם, מתמיכה שמשלם צה"ל לבן/בת חיילים.

תנאי שלישי:

אם את ובן זוגך נמנים על אחד מהבאים:

 1. את מחוסרת עבודה – אם את מחוסרת עבודה, הרשומה בשירות התעסוקה ודורשת שם עבודה ולא הוצעה לך עבודה תואמת למצב בריאותך ולכושרך הגופני או שלא הופנית לאבחון ולשיקום מקצועי. לא תהיי זכאית לגמלה אם סירבת לקבל עבודה או סירבת לשתף פעולה בזמן האבחון והשיקום המקצועי. אם את מקבלת דמי אבטלה, הנמוכים מסכום הגמלה, תהיי זכאית להשלמת הכנסה, בתנאי שאת מתייצבת במדור להבטחת הכנסה שבשירות התעסוקה ומוכנה לקבל עבודה מוצעת שם, ובהתחשב בהכנסות המשפחה. עלייך להביא עמך אישור משירות התעסוקה. תקופת הזכאות תימשך כל עוד את מחוסרת עבודה ודורשת עבודה לפי כללי שירות התעסוקה.
 2. את נמצאת בהכשרה מקצועית – אם הופנית על-ידי שירות התעסוקה להשתלמות או להסבה מקצועית בשעות היום במשך 12 חודשים ויותר, והשתתפותך בלימודים סדירה. עלייך להביא עמך אישורים משירות התעסוקה על ההפנייה ללימודים ועל ההשתתפות בקורס והוכחות על הכנסות המשפחה. תקופת הזכאות תימשך כל עוד את משתתפת בהכשרה, עד למקסימום שנה.
 3. את עובדת בשכר נמוך – אם את שכירה או עצמאית, והכנסתך מעבודתך נמוכה מ"הסכום הקובע", ואת עובדת במשרה חלקית מטעמי בריאות. עלייך ועל בן זוגך, להביא עם הפניה למוסד לביטוח לאומי את שלושת תלושי השכר האחרונים, ואישור מהמעסיק על היקף המשרה שלך ושל בן-זוגך וכן על סכום התשלומים החד-פעמיים ששולמו לכם בשנה האחרונה (דמי הבראה, ביגוד, משכורת 13, פרמיות וכדומה). תקופת הזכאות נמשכת כל עוד מתקיימים התנאים הללו.
 4. לא ניתן להשימך בעבודה – אם שירות התעסוקה ומרכז השיקום אישרו, שלא ניתן להשימך בעבודה כלשהי לאור מגבלותייך הרפואיות. עלייך להביא עימך אישור משירות התעסוקה, וכמובן הוכחות על כל הכנסות המשפחה. תקופת הזכאות תיקבע על סמך הרשום באישור, אשר ניתן לרוב לשנה אחת.
 5. את או בן זוגך חוייבתם בעבודות שירות על-פי פקודת עבודת עונשין. יש להביא עימך אישור מהממונה על עבודות השרות מטעם שרות בתי הסוהר, על מועד תחילת השרות והימשכותו. את זכאית לגמלה כל עוד את או בן זוגך מבצעים עבודת שירות, והכנסותיכם האחרות אינן עולות על "הסכום הקובע".
 6. את או בן זוגך אסיר/ה משוחררים – לאחר מאסר של לפחות שישה חודשים רצופים והגשת התביעה לגמלה עד חודשיים לאחר השחרור. יש להביא אישור מבית הסוהר, בעת הפניה למוסד לביטוח לאומי. את זכאית לגמלה במשך חודשיים אם הגשת את התביעה תוך חודש לאחר שחרורך. אם הגשת את התביעה בחודש השני לשחרורך תהיי זכאית לגמלה במשך חודש אחד.
 7. את אם לילד שטרם מלאו לו שנתיים – את זכאית לקצבה כל עוד יש לך ילדים מתחת לגיל שנתיים, אם הילדים כולם מעל גיל שנתיים את חייבת להתייצב בשרות התעסוקה. עלייך להמציא הוכחות על הכנסות המשפחה.
 8. את אלמנה ואם לילד הנמצא בהחזקתך, ואינך זכאית לקצבת "שאירים", או "תלויים בנפגע עבודה". במקרה זה תהיינה לך זכויות להבטחת הכנסה, בהתחשב בהכנסותיך, ובמספר הילדים שחיים עימך. את זכאית לגמלה כל עוד התנאים הללו מתקיימים.
 9. את מעל גיל 64, ובן זוגך אינו זכאי לקצבת זקנה – תשולם לך קצבת זקנה מיוחדת בהתחשב בהכנסותיך והכנסות בן זוגך. במקרה זה, הזכויות יבדקו במחלקת זקנה בסניף המוסד לביטוח לאומי.
 10. את עקרת בית נכה ומקבלת קצבת נכות מהמוסד לביטוח לאומי – תהיי זכאית להשלמת הכנסה, כל עוד הינך מקבלת את קצבת הנכות, ובהתחשב בהכנסות המשפחה.
 11. את אישה הרה – עליך להביא עימך אישור רפואי המעיד על שבוע ההריון שבו את נמצאת. הינך זכאית לגמלה מהשבוע ה-13 להריונך ועד לתום ההריון, וזאת בהתחשב בהכנסות המשפחה.
 12. אינך מסוגלת לעבוד יותר מ-30 ימים רצופים בשל מחלתך – עליך להביא עימך אישור רפואי על מחלתך ועל פרק הזמן שאינך מסוגלת לעבוד בו והוכחות על הכנסות המשפחה. תקופת הזכאות לקבלת הגמלה תהייה למשך הזמן שאינך מסוגלת לעבוד בו ועד שישה חודשים.

לראש הדף>>>

השלמת הכנסה

אם אינך זכאית לקצבת נכות, ואינך מסוגלת להבטיח לעצמך הכנסה מעבודה, או שהכנסתך פחותה מההכנסה המינימלית הנדרשת למחיה (מחושב באחוזים מן השכר הממוצע במשק), כפי שנקבע על-פי מצב משפחתי ומספר הנפשות במשפחה, את יכולה לפנות למוסד לביטוח לאומי לצורך בדיקת זכאות להשלמת הכנסה. השלמת הכנסה הינה גמלה חלקית (לעומת הבטחת הכנסה שהינה גמלה מלאה), אשר תשולם לך אם הכנסתך מעבודה או ממקור אחר נמוכה מרמת ההכנסה המינימלית לקיום כפי שנקבע בחוק.

במקרים הבאים תיבדק זכאותך לגמלה בנפרד מבן זוגך:

 • אם בן זוגך נמצא במעצר או במאסר מעל 30 ימים, עלייך להציג אישור משירות בתי הסוהר על תקופת המאסר.
 • אם את ובן זוגך חיים בנפרד, בתנאים שנקבעו בחוק ובתקנות.

הגשת תביעה לגמלה

עלייך להגיש את התביעה לגמלה בסניף המוסד לביטוח לאומי הקרוב למקום מגורייך, תוך הצגת תעודת זהות ומסירת פרטי חשבון הבנק. הקפידי להודיע למוסד לביטוח לאומי על כל שינוי שיש בו כדי להשפיע על זכאותך לגמלה תוך 30 ימים ממועד השינוי.

לראש הדף>>>

חזרה לראשי: זכויות מול ביטוח לאומי, מס הכנסה

Share

ביטוח לאומי – נכות כללית

דילוג לתוכן