זכויות העובדת החולה ובני משפחה מטפלים

דיני עבודה
א. ימי מחלה- היעדרות מעבודה עקב מחלה או טיפולים
כל עובדת זכאית לצבירה של 1.5 ימי מחלה עבור כל חודש עבודה מלא, ועד לצבירה מקסימלית של 90 ימים. יחד עם זאת, ישנם מקומות עבודה שמטיבים עם העובדת בהקשר זה, ומאפשרים צבירה של יותר מ-90 ימי מחלה. חודש עבודה חלקי מזכה את העובדת בחלק היחסי.
בהתאם לחוק דמי מחלה, עובדת שחלתה במחלה ממארת ונעדרה בשל כך מעבודתה לשם טיפולים או בדיקות, תהיה זכאית לתשלום דמי מחלה מהיום הראשון. הזכאות לתשלום דמי מחלה מהיום הראשון עומדת לאישה אף לאחר החלמתה, במקרה של היעדרות מעבודתה לשם טיפולים או בדיקות.
במהלך מימוש ימי המחלה, חל איסור על המעסיק לפטרך או להזמינך לשימוע, וזאת עד לסיום ימי המחלה שברשותך. בסיום ימי המחלה הצבורים שלך, החלטת המעסיק על פיטורייך צריכה להיעשות בתום לב ולאחר שימוע. אם תפוטרי ממקום עבודתך או לא תקודמי בו רק בשל מחלתך, תהיי רשאית לתבוע את מעסיקך על- פי חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות.

ב. היעדרות מהעבודה לטובת טיפול בבן זוג חולה במחלה ממארת
עובדים זכאים לזקוף על חשבון ימי המחלה שלהם עד 6 ימי היעדרות בשנה בשל מחלת בני זוגם. לצורך זכאות זו, בן/ בת זוג ייחשבו כחולים, אם הפכו להיות תלויים לחלוטין בעזרת הזולת בביצוע פעולות היום- יום.
יחד עם זאת, במקרה של מחלה ממארת של בן/בת הזוג, ניתן לזקוף עד 60 ימים בשנה, גם אם הם אינם תלויים בעזרת הזולת. זכות זו עומדת בפני עובד/ת שעבד/ה שנה לפחות אצל אותו מעסיק או באותו מקום עבודה.
העובד/ת רשאי/ת לבחור האם לזקוף ימים אלה על חשבון ימי המחלה הצבורים שלו/ה (ולקבל דמי מחלה בהתאם לכללים בחוק דמי מחלה), או על חשבון ימי החופשה המגיעים לו/ה (ולקבל תשלום עבור ימי החופשה).

ג. פיצויי פיטורים לעובד שהתפטר עקב בריאות לקויה שלו או של בן משפחתו
עובדים שהתפטרו בשל בריאות לקויה שלהם או של בן/בת משפחתם, עשויים להיות זכאים, בתנאים מסוימים, לפיצויי פיטורים ממעסיקם, ובתנאי שבין העובד/ת לבין המעסיק התקיימו יחסי עובד- מעסיק במשך שנה לפחות. אין הכרח שהמצב הבריאותי הלקוי של העובד/ת ימנע ממנו/ה להמשיך בעבודתו/ה, ודי בכך שמצב זה הוביל להתפטרות.
כשמדובר במצב בריאותי של בן/בת משפחה שהביא להתפטרות, הפסיקה קובעת שאין צורך להוכיח כי ההתפטרות הייתה לשם טיפול בבן/בת המשפחה החולה או לטובת החולה, ודי בכך שיהיה קשר סיבתי בין מצב הבריאות הלקוי להתפטרות.
בסעיף 11 לתקנות פיצויי פיטורים מוגדרים מי הם בני משפחה לצורך מימוש הזכות.
לשם מימוש הזכות, על העובד/ת למסור למעסיק מראש ובכתב, הודעה מוקדמת לפני התפטרותם בהתאם לפרק הזמן הקבוע בחוק, על מנת לאפשר למעסיק להציע תנאי עבודה שיאפשרו לעובד/ת להמשיך לעבוד על אף הליקוי הבריאותי. העובד/ת אינו/ה חייב/ת להסכים לכל עבודה חלופית שהמעסיק מציע, אלא רק לעבודה ההולמת את כישוריו/ה.
יחד עם זאת, ייתכנו נסיבות שבהן העובד/ת יהיו זכאיים לפיצויי פיטורים גם אם לא מסרו הודעה מוקדמת לפני ההתפטרות, ובלבד שהוכיחו בצורה חד משמעית כי ההתפטרות נבעה ממצב בריאותי לקוי.

בכל שאלה נוספת ניתן לפנות לעו"ד בר חן-לוי 03-6021717 שלוחה 2.

Share

זכויות העובדת החולה ובני משפחה מטפלים

דילוג לתוכן